Bir Grup Rapid taraftarininprotestosu hakki

30 Mayi'daIçya ya karsioynanan haziimaçiAvusturya ulusal takiibir sefer daha haklibir syenilgugi. Avusturya Futbol Birlig(ÖFB),kapadaha büyük olan Happel Stadyumunu giibildigiçin, maçindaha kücük olan Viyana- Hütteldorf'daki Hannapi ioynanmasina karar verdi.Rapid Wien'in maçlariioynandigibu stadta ise 12 binde biraz fazla seyirci vardi ki bu,Rapid'in kendi evinde oynadigimaçlara gelen seyircilerden daha az bir sayiidi.
ÖFP bu maçta, hiç de hosolmayan bir süpriz ile karsisi. Rapid taraftarlari, en büyük Rapid taraftar grubu olan Rapid Ultras'iönderlig,ÖFP'yebir mesaj yolladi: ''Hanapi'de sadece Rapid [oynar]'' . TakikaptaniAndreas Ivanschitz, birbuçuk yiönce Rapid'den daha zengin olan Red Bull Salzburg'a transfer oldugçin maçboyunca iiive hakarete ugi.Rapid taraftarlarimaçin iisinçtiklaribirpankartla, bir yisonra Avusturya ve Içr'gerçeklesolan Avrupa kupasia dair görüs: ''Bizi ilgilendirmeyen ve Avusturya'niher rakibe karsikaybedecegbir yarisiçin ticaret ve baski''

Avusturya medyasi, Rapid taraftarlari"yurtsever" olmayan bu davranisiolan öfkesini günlerce manstasii. Sagibulvar gazetesi Kronezeitung'dan Kurier ve Österreich gazeoradan daliberal Standart gazetesine kadar, hepsi "Hütteldorf utanci" diyereksalyalariiakii. Rapid taraftarlari,Ivanschitz'e karsisözde haksive adice davranmisve ulusal takikarsidurmusi;bu Avusturya'ya zarar verirmisve bunu yapanlar zaten ahmaklarmis!Liberal gitim almisburjuvibu Hütteldorf ile ilüsünceleriniise online Standart'ta : Pislik, maymunlar ya da ilkel (isçiler);onlaribu davranisidolayiçalismakampigöndermek gerekir. Viyana polis sMahrer, maçin oynandigi sison derece sakin geçtig, ciddiye alibir olayiolmadigiisöyledighalde (sadece Ivanschitz kösvurusyaptigiesnada, bir kaç çakmak atidi),milliyetci gururu kabaran gazeteciler Hannapi stadiibatitribünüünkapatiiiöneriyorlar. Halbuki, ahi oyuncular çestakiitaraftarlaritarafiiçibir sekilde hakaretlere ugiihalde, bu sbir öfke skadar asla yasmisti.

Rapid basi(eski bir sosyal demokrat politikaciolarakSPÖ de aktifti) kendi taraftarlarikarsiusluca tavialdi. Ulusal takiiteknik direktörü Hickerberg ise ''s'' geçirmisbir halde, bir zamanlar Rapi'inteknik direktörü olmaktan üzüntü duydugbelirti. ÖFB basiSticker ise bir kez daha sertlik yanliiolarak ortaya çiive pankartlaribundan sonra içerik olarak kontrol ghaberini verdi. Avusturya takiiinsanki acisportif performansidolayi,herkesin ünahkeçisi olarak Rapid taraftarlariigöstermesi ve ulusallikartiioynamasikendi çiidenk düs.

Tüm solcu futbol taraftarlari(her takii) ve bütün sol, bu ulusalcisaldiikarsive Avrupa sinedeniyle ulusalcibir durusgösterilmesi yönündeki salditavikarsi, Rapid taraftar grubuna destek çikmalidir.OnlariIçya maçilemleri,vebaskiözdessmis olanAvrupa Si'karsiiyi bir ; bu desteklenmelidir. Bu proje (Avrupa sampiyonasi) çin gerekli olan masraflar vergilerden karsii, bir kaç büyük holding yüklü miktardapara kaldicakti. Bu, asgiyukarisermaye iii. Öte yandan,Avrupa Si'ninsportif alaniisida negatif etkileri olacakti. 'nin sorumluolan meclis üyesi Renate Brauner (SPÖ) bir röpartajda, ükkanlarisboyunca pazar günü açiigerektigsöyledi.[Avusturya'da dükkanlar, pazar günleri yasal olarak kapalitutuluyor; bu yasagidelmek için yiibir çaba gösteriliyor. Çev.]

Rapid taraftarlari, Avrupa si, futbol taraftarlarigüvenlik gerekçesiyle baskiuygulandigikonusunda dahakli. Aylardan beri ÖFB, polis ve sçilersuç öncesi tutuklama , temel haklarikiiianlamina gelen degisikliklerüzerine tartisi. üyük bir ihtimalle, 2006'da Almanya'da düzenlenmis olandünya kupasiolduggibi stadlar, stad çevreleri ve meydanlar kameralarla donati; tabii ki ssondaolduggibi kalacaklar. , Avrupa sihaziiçin, bilinçli olarak taraftarlara ii. Bir önceki derbide (- Rapid) iki ssbirbirinin üstüne bira döktü diye, bir Rapid taraftar blogsaldiiugis, sonuç olarak tribünde büyük bir kavga çimisi.Bunun da sorumluginetaraftara yükledve sert önlemler alinmasinitalep ettiler.

Ivanschitz'in iiive hakarete ugikonusuna … Obir y, kendi emek gücünü en fazla fiyat verene; yani bu olayda Red Bull Salzburg takiisatan bir isçidir. Öte yandan ise , herhangibir isçi deg, son derece iyi bir milyonerdir. Taonu üceltiler; o datam ortasi, daha fazla para kazanmak için, tamamen ticari bir klübe dönüsüsRed Bull'a gitti. ( Red Bull aynidönemde kendine özgü taraftar grubunu dagiis;taraftarlarda bunun üzerine taraftar kültürünü yasiçin bir alt ligde oynayan Austria Salzburg'a gitmis) Bu elesyaklasilabir durum. taraftarlarikullandigionur duygusuve übebagiigibi kavramlar ise çok rahat bir ssekter ve hatta gerici bir yöne dönebilir.

Tamamen karsidurdugise, Ivanschitz'in sexist hakaretlere ugidir. Ivanschitz'e yönelik ''Orospunun og'' ya da "Mareschitz'in orospusu" (Red Bull'un ve Red Bull Salzburg'un sahibi olan süper zengin) gibi hakaretler;Austria oyunculariiFrank Stronach'iorospulari( Magna Holding in sahibi ve Austria übününana sponsoru) olarak tanimlamakson derece bayagive asla kabuledilemez. Çünkü bu tür küfürler, geneldekadidüsiözelde ise hayat kadisgiiii. Eg, sayiihayat kadiiilaniibasan bir gazete Ups camiasiiIvanschitz in annesi yüzünden harekete geçirmeye calisive ÖFB epey yer bulan bir sanneye çiçek gönderiyorsa, bu sadece üzlülüktür; taraftarlariçidavranisiiyeniden üretilmesidir. Hatiolmasiamaciyazali, Rapid yönetimi, yeni sponsorlar bulmak için Kalite Genelev isGoldentime ile görüsbulunmus, ÖFB'nin ileri gelenleri ise bu konuda herhangibi bir sakiisbulmamisi.

Bir liberal medya ise bu ulusal öfkeye elestakiiRapid'e yönelik saldiriylabirles. ,Ivanschtize karsiaçiisolan ''Judaschitz Hütteldord'dan defol'' pankartianti semit olarak gösteriyorlar. (Çev: Hristiyanlara göre, Judas, Iiispiyon eden kisve bir Yahudi idi ) Bu kesinlikle bilinçli bir yanlisyorumlamadi. Rapid 'larikesinlikle böyle bir yorumu yok. Onlar Jud'iolmaile esanlamlikullanmisi. gerçek ski, tiibir çok futbol kulübünde ve tüm toplumda oldugu gibi,Rapid taraftarlariarasida iiiçive anti semit unsurlar vardi. Rapid taraftarlariibir çok Austria taraftarlarikarsianti semit hakaretler ettigde dog. Bu, Austr'iYahudi burjuvasinin takiiolmasikaynaklanmaktadir. Austria taraftarlarive i, özellikle 80'lerde, asiisagistadtlara bilinçli olarak yerlesçalisigiyi, ''yahudi domuzlari'' diye hakarete ugisi.Öte yandan, Rapid takimi daAustria taraftarlaritarafiherzaman ''FC Yugo'' olarak hakarete ugramisi(Rapid'de çok sayidaeski Ylioyuncu oynadigiiçin).

Son yiRapid, iiçiolaylara karsinet bir taviolusve daIvantschit'eve Avrupa sikarsieylem koyan taraftar grubu yapti. Egbir kaç taraftardan içisloganlar gelirse, ultras ve digtaraftarlar daha gür bir silde sisöyleyerek, içisloganlaribastii. Ultraslar uluslararasiiçiigkarsidüzenlenen turnuvalara katii. Ama bu katiidiggerçek solcu taraftar gruplaritarafi, Rapid Ultraslar tam manasisolcu olmadiive sol bir stribünlere çiiigerekçesiyle eles.

Ultras kendisiniapolitik olarak göstermeye ve siyaseti bu alandan uzak tutmaya çalisi. Bu sadece son derece kom. Egiçiligibatitribünlerinde uzaklasiis, bu bir siyasettir (güzel bir siyasettir); egonlar cinsiyetçi ve homoseksüel düsislogan ati, bu bir siyasettir (kötü bir siyasettir).EgRed Bull Salzburg maçlari''Working Class Football against Red Bull'' ["Red Bull'a karsi isçi sinifi futbolu"] sloganlaritribünlerinde yerlerini alibu ; net olmasa dabüyük burjuva takiiolan Red Bull a karsisiitutumudur. Red Bu'örgütlü taraftar ihepsi übüterketti ve bunun üzerine üpuslu taraftarlarisatialdi. Eg'lar ticaretive baskiieles;Avrupa sive yurtsever konsepte karsigeliyorsa, bu pozitif anlamda politiktir; anti ulusalciinisiyatif ne de olsa çok az bir taraftar grubu sahip.

Kamuoyunda olusbu yogbaskidolayiRapid taraftarlar grubu savunmaya geçmistir. Siibir solusulusal cephe, direktör, polis, siyasetciler, ÖFB ve Medya 'dakifutbol taraftalariive örgütsüz Rapid taraftarlariiyanlariçekmeyi basi. Tehdit unsuru olarak kullanibaskiiartacagihaberleri yüzünden Ultras'bir forumda bu protestonun tüm takikarsiolmadigiive Ivantschitz e karsiyapieylem için anlayis; bu eyleme neden olan seyin,biriken hayal kiiiiiçek Rapidli olarak gördükleri bir oyuncunun iidüsiolan Red Bull a oldugsöylediler. Onlar, aynizamanda ise anti semit suçlamikesinlikle red ettiklerini açiive bütün gazeteciler, ÖFB yetkilerinve taraftarlidikkatini skonuya çektil:''Önümüzdeki Avrupa Si'ninülticaret ve baskigibi etkilerini rahatsiivermektedir; bizlerden bir rahatsiiveya benzeri bir s. Bununla berabbizim için, yirdan beri olusSK Rapid taraftar kültürü önemlidir; Avrupa Siise kertede önemsizdir.''

Bu eylemlerin bir digerolumlu etkisi, Rapid Tornadolar grubunun eylemlere katiiidi. Skadar ulusal takiidestekleyen bu grup, yurtsever Sticker'in birligolan desteggeri çekti. Önemli olan sey, araftarlarinAvrupa si, ticarete ve tüm bu yurtsever sirkine karsikulüp siiitanimuhalefet olusii. Bunun için çesüplerintaraftarlariarasisekter düsisona .